Thứ Tư, ngày 30 tháng 5 năm 2012

How To Use wget With Proxy

export HTTP_PROXY=" http://ip-proxy:port-proxy/ "
export FTP_PROXY="http://ip-proxy:port-proxy/"